Vedtægter for Enhedslisten Nordjylland

§ 1. Navn.
Foreningens navn er Enhedslisten Nordjylland

§ 2. Formål.
Foreningen har til formål i prioriteret rækkefølge:
At styrke Enhedslistens arbejde i Nordjylland politisk og organisatorisk, gennem debatter af teoretisk, politisk og praktisk karakter.
At fungere som naturlig overbygning på lokalafdelingernes arbejde gennem etableringen af politiske udvalg, fælles mødeaktiviteter, kampagner og lignende, og derigennem lette arbejdet for lokalafdelingerne.
At opstille kandidater til Regionsrådet i Nordjylland samt opstille kandidater til valg til
folketinget.
At støtte op om kommunale opstillinger i Regionens kommuner.
At støtte op omkring Enhedslisten i forbindelse med folketingsvalg samt øvrige kampagner.

§ 3. Medlemmer.
Alle Enhedslisten – De Rød-Grønnes medlemmer, der er medlem af afdelinger i Region
Nordjyllands område, er medlemmer af Enhedslisten Nordjylland og har stemmeret på
Enhedslisten Nordjyllands medlemsmøder og generalforsamlinger.

§ 4. Struktur.
Enhedslisten Nordjyllands myndigheder er:
Generalforsamlingen
Medlemsmøderne
Bestyrelsen

§ 5. Generalforsamlingen.
Stk. 1. Generalforsamlingen er Enhedslisten Nordjylland højeste myndighed.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt
Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen, der som
minimum skal indeholde tid og sted for afholdelsen af generalforsamlingen samt forslag til dagsorden.
Stk. 4. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelsen af
generalforsamlingen.
Stk. 5. Generalforsamlingen holdes, så vidt dette er muligt, ikke samme sted to år i træk.
Stk. 6. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
Formalia – Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens beretning.
Orientering fra regionsrådet.
Godkendelse af regnskab og budget.
Behandling af indkomne forslag, herunder udtalelser.
Vedtagelse af arbejdsplan.
Valg af Bestyrelse, suppleanter og revisor.
Eventuelt.

§6. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af 20 af foreningens medlemmer, et flertal af bestyrelsen eller en enkelt afdeling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt til alle medlemmer med to ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en motiveret dagsorden.

§ 7. Medlemsmøderne.
Stk. 1. Medlemsmøderne er Enhedslisten Nordjylland højeste myndighed mellem
generalforsamlingerne.
Stk. 2. Foreningens medlemsmøder er åbne, men kun medlemmer af foreningen har
stemmeret.
Stk. 3. Medlemsmødernes formål er behandlingen af regionale spørgsmål, samt at fungere som en overbygning på, koordinering af og støtte til arbejdet i lokalafdelingerne. Det prioriteres derfor, at disse har politisk såvel som praktisk indhold og relevans.
Stk. 4. Det er en prioritering, at medlemsmøderne og forpligtigelser i forbindelsen med deres afholdelse roteres rundt blandt regionens afdelinger.

§ 8. Bestyrelsen.
Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 personer, der vælges på generalforsamlingen, samt en fast
repræsentant fra hver lokalafdeling i Regionen. Afdelingerne udpeger selv deres
repræsentant
Stk. 2. Bestyrelsen fordeler selv sine ansvarsområder, herunder kasserer, sekretær, daglig
ledelse for den/de regionsansatte og kontaktperson, og mødes mindst en gang hver anden måned. Bestyrelsen fører beslutningsreferat, der gøres kendt for organisationens
medlemmer.
Stk. 4. Bestyrelsen kan mellem medlemsmøderne udtale sig på Enhedslisten Nordjyllands
vegne og træffe politiske beslutninger, såfremt det ikke tidsmæssigt er muligt at inddrage
medlemsmødet.
Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for:
At sørge for, at medlemsmødets og generalforsamlingens beslutninger gennemføres.
At etablere samt deltage i en baggrundsgruppe for den/de for foreningen siddende
Regionsrådsmedlem.
Enhedslisten Nordjyllands økonomi
Indkaldelsen og afholdelsen af medlemsmøder og generalforsamling.
At sørge for, at der er opstillet folketingskandidater i de kredse, som har årsmødet ikke har besat. Samt sørge for en prioritering af folketingskandidaterne på kandidatlisten.

§ 9. Afstemninger.
Stk. 1. Afstemning i Enhedslisten Nordjylland foregår ved almindeligt flertal. Det tilstræbes at beslutningerne træffes i enighed
Stk. 2. Skriftlig afstemning afholdes såfremt en af mødedeltagerne ønsker dette.
Stk. 3. Alle personvalg er skriftlige.
Stk. 4. Ved personvalg følges proceduren for valg til Enhedslistens Hovedbestyrelse.

§ 10. Opstilling til Regionsrådsvalget.
Stk. 1. Spidskandidater/kandidater på Enhedslistens liste til Regionsrådsvalget vælges på
generalforsamling. Den endelige liste vedtages af det efterfølgende medlemsmøde. Der ligges vægt på at kandidatlisten er mangfoldigt og afspejler hele Nordjylland.
Stk. 2. Opstillingsformen bestemmes af generalforsamlingen

§ 11. Eksterne Poster.
Stk. 1. Repræsentanter for Enhedslisten Nordjylland, som sidder på eksterne poster, skal
overholde de rammer, som Enhedslistens program samt regionens medlemsmøder og
generalforsamlinger foreskriver. Endvidere skal dagsordner for så vidt muligt drøftes med
bestyrelse og medlemsmøder.
Stk. 2. Besættelsen af Enhedslistens poster i råd, nævn og udvalg, der ikke er forbeholdt
regionsrådsmedlemmer, foretages af bestyrelsen.
Stk. 3. Enhedslistens medlemmer, som vælges til regionsråd, råd, udvalg eller nævn i kraft af deres medlemskab af Enhedslisten må ikke have økonomisk fordel af deres tillidshverv. De afleverer til Enhedslisten Nordjylland den betaling, med fradrag for skat og andre udgifter, som er betinget af deltagelsen i disse råd.

§ 12. Økonomi.
Stk. 1. Enhedslisten Nordjylland regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for Enhedslisten Nordjyllands økonomi overfor
generalforsamling og medlemsmødet.
Stk. 3. Foreningens bogholderi er åbent for alle medlemmer og fremlægges på
generalforsamlingen.
Stk. 4. Foreningens indtægter er fra offentlige midler (stemmepenge), donationer/indsamlinger og partiskat fra regionsrådsmedlemmer og andre personer med
regionale tillidsposter.
Stk. 5. Der ydes rejserefusion til regionsmøder mod fremvisning af gyldig billet eller
kvittering. Ved rejse i bil gives samme takst som rejsen ville koste med offentlig transport.
Man skal have haft en udgift for at modtage rejserefusion, og der udbetales kun rejserefusion til rejser på over to NT-zoner.

§ 13. Vedtægtsændringer.
Stk. 1. Ændringer af vedtægter kan kun foretages på en generalforsamling. Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. Ændringsforslagene skal være medlemmerne i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (2/3) blandt de tilstedeværende
stemmeberettigede.

§ 14. Nedlæggelse.
Stk. 1. Til nedlæggelse af foreningen Enhedslisten Nordjylland kræves 2/3 stemmer af alle de fremmødte stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

§ 15. Hæftelse.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke regionens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse

§ 16. Ikrafttrædelse
D. 28/01 – 2006

Ændret på generalforsamling d. 23. august 2015