Enhedslisten bringer Stærhøj moler sag i regionsrådet igen

Susanne Flydtkjær

Enhedslisten har d.d. bedt om at få bemyndigelsen til at meddele gravetilladelse vedr. Stærhøj moler indvinding på Mors sat på dagsordenen på regionsrådets møde den 28. maj.

Baggrunden er at miljø og fødevare klagenævnet i januar traf afgørelse om at ophæve Morsø kommunes dispensation ift. til at der i forbindelse med molersindvinding ved Stærhøj kunne ses stort på de naturbeskyttede områder.

Ophævelse af Morsø kommunes dispensation kolliderer med den konkrete bemyndigelse til at meddele gravetilladelse som et stort flertal i regionsrådet uden om Enhedslisten traf tilbage i september 2016. Hvorfor der skal gives ny eller anden tilladelse.

Siden da er der sket yderligere kortlægning af molerforekomsterne på Mors – der er store forekomster i områder hvor naturen ikke i samme omfang vil lide skade som ved Stærhøj – såfremt der skal indvindes moler.

Disse forekomster indgår imidlertid ikke som alternative forekomster, der kan indvindes, i den VVM undersøgelse der lå til grund for regionsrådet beslutning i 2016. Grundlaget for tilladelsen hviler derfor på et forkert grundlag – ikke mindst fordi det væsentligste argument for at give tilladelsen på trods af at indvindingen ville give store naturødelæggelse – netop var at der ikke var alternativer til moleren i Stærhøj.

I dag ved vi så at der er alternativer – andre store forekomster af moler – hvor det er muligt at få tilladelse til at grave moler – hvorfor grundlaget for den tidligere tilladelse falder bort. Netop spørgsmålet om der var alternative muligheder for at indvinde moler indgik som væsentligste argument for at sige ja til bemyndigelsen i 2016.
Regionsrådet skal derfor behandle sagen igen.

Enhedslisten har ved spørgsmål til administrationen og udvalgsbehandling i Miljø og Klimaudvalget forsøgt at få en få en faglig vurdering til den væsentlige del i en VVM undersøgelser der omhandler alternativer – og som netop har betydning når det er forretning for indvinder, der skal have forrang i forhold til naturødelæggelse. Dette har ikke været muligt – det fremgår af administrationens sagsfremstilling og bilag til møde i Klima og Miljøudvalget den 22.05., at det ikke findes relevant – hvorfor sagen nu bringes for regionsrådet d. 28.05.2019

Yderligere oplysninger
Susanne Flydtkjær
Medlem af Regionsrådet, Forretningsudvalg og Klima- og miljøudvalg

Forslag til regionsrådsmøde:
Enhedslisten foreslår at den bemyndigelse som regionsrådet gav administrationen d. 27.09.2016 til at udfærdige og udstede tilladelse til indvinding af moler ved Stærhøj trækkes tilbage – med henblik på genbehandling af sagen. Kortlægning og fund af nye store molerforekomster efterfølgende på Mors indgår ikke vurderingsgrundlaget hvorfor grundlaget for beslutningen i 2016 ikke er korrekt.

Begrundelse:
Et flertal i regionsrådet besluttede i sep. 2016 at der kunne meddeles tilladelse til råstofindvinding i Stærhøj – den væsentligste del af argumentationen dengang var jf. sagsfremstilling at benyttelsen var væsentlig (og mere væsentlig end natur og landskabsbeskyttelsen)
Grundlaget for beslutningen var bl.a. VVM undersøgelsen fra 2015, som efterfølgende er blevet overhalet af virkeligheden – især afsnit 4.1. og 4.4. om væsentlige alternativer – alternative indvindingsomåder – hvor de seneste stor fund og kortlægning af moler ikke indgår. VVM undersøgelsen er derfor ikke retvisende.
Kortlægningen af de nye store forekomster af moler i områder hvor der ikke er helt så store natur og landskabsmæssige interesser gør at der kan peges på alternative indvindingsmuligheder. Hvorfor sagen bør genbehandles.