Valgprogram 2017

ET RØDT OG GRØNT LOKALSAMFUND

Enhedslisten arbejder konsekvent og aktivt på regional plan for at fremme en social og miljøansvarlig samfundsudvikling på demokratisk vis.

Som følge heraf ønsker vi befolkningens medvirken og medoplevelse i en fælles indsats for:

 • Et rødt samfund, som overalt bygger på ligeværd, solidaritet, fællesskab og venskab mellem mennesker.
 • Et grønt samfund, der sætter miljøet, økologien og klimabalancen i højsædet. Det er samtidig et samfund, der tager afstand for alle former for profitjagt.
 • Et gennemført demokratisk samfund, hvor folkestyre, selvorganisering og selvforvaltning præger både arbejdslivet og det samlede offentlige rum.

Dette er mål, som kun kan opnås gennem en aktiv, demokratisk og offentlig folkelig kamp!

SPÆNDETRØJE TIL REGIONER OG KOMMUNER

Det danske velfærdssamfund udsultes langsomt men sikkert. Udsultningen sker som led i en bevidst politisk strategi, der sker under den nuværende regering såvel som under den socialdemokratisk ledede regering. Der føres nemlig en økonomisk politik, der helt og holdent er underlagt EU’s økonomiske politik, som EU’s Finanspagt kræver og som skiftende regeringer blindt følger.

For Enhedslisten er det vigtigt at tage et opgør med den førte økonomiske politik som et første skridt i retning af et mere socialt og velafbalanceret samfund.

ULIGHED I SUNDHED

Så længe vi har et samfund med stor social ulighed, vil vi også have ulighed i sundhed! MEN der kan gøres meget her og nu. For Enhedslisten er det vigtigt at kunne give forskellige former for tilbud og behandlinger til mennesker for at opnå lighed. Ikke alle er lige godt udrustet til at tage ”kampen mod systemet op”, hvilket har medført, at langt fra alle får den behandling, de har krav på.

Det er bemærkelsesværdigt, at ufaglærte lever hele 19 år kortere end veluddannede og en konsekvens er ligeledes, at der leves meget forskellige liv afhængig af social status.

I den forbindelse er det afgørende, at vi til stadighed i kommuner og regioner har et tæt samarbejde med Folketingsgruppen, således at de skævheder vi oplever, bliver taget op på det politiske plan. Men lige så vigtigt er det, at vi samarbejder med alle former for bevægelser for at kunne udføre vort politiske arbejde på bedst mulige vis. Dette er blandt andet samarbejde med fagbevægelsen, miljøbevægelsen, boligbevægelsen, Folkebevægelsen mod EU og andre former for græsrodsbevægelser.

For at sige det på en anden måde: Enhedslisten er det parti, der tager arbejdspladsernes krav og ønsker med til forhandlingsbordet, hvor de politiske beslutninger bliver truffet. Derfor er det folkelige samarbejde en klar forudsætning for vort arbejde – også i det nordjyske regionsråd!

ENHEDSLISTEN I REGIONSRÅDET

En stemme på Liste Ø er en stemme for mere velfærd, bedre klima- og miljøindsats samt mere demokrati i Region Nordjylland.

Ligeledes er det en stemme for et NEJ til privathospitaler og for et NEJ til udhuling af de offentlige sygehuse.

Det var således på Enhedslistens foranstaltning, at en fuldstændig enig generalforsamling i Danske Regioner i april 2017 stemte for et forslag om afskaffelse af 2 procents effektivitetskravet. At samtlige partier med undtagelse af SF og Enhedslisten så ikke kunne støtte vores beslutningsforslag i Folketinget, er jo en ganske anden sag og samtidig helt uforståelig! Dette understreger netop, hvor vigtigt det er, at der skal være et godt samarbejde mellem det arbejde, der pågår i regionerne og i Folketinget.

Regionerne må endnu engang slås med en fuldstændig uacceptabel budgetramme for 2018. Et budget, hvor der givetvis vil blive tale om store besparelser og hvor arbejdsforholdene for de ansatte endnu engang forringes. Vi har det sidste års tid oplevet, at de forskellige personalegrupper siger fra og at ”nok er nok” og at de begynder at frygte for patientsikkerheden. Det siger sig selv, at jo dårligere arbejdsmiljø og jo højere et arbejdstempo der skal arbejdes under, desto større risiko er der for, at der sker fejl, hvilket betyder højere sygefravær på grund af, at både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø presser de ansatte alt for hårdt.

For os i Enhedslisten er det vigtigt at satse på godt arbejdsmiljø, og det koster i første omgang, men vi er helt sikre på, at dette vil lønne sig i sidste ende, hvorfor vi ved flere lejligheder har foreslået penge afsat som ”buffer” for at sikre arbejdsmiljøet, men dette har desværre ikke vundet gehør!

Enhedslisten stiller følgende krav:

 • Mere og bedre kvalificeret personale til de mange og specielle arbejdsopgaver, der er indenfor sygehusvæsnet – det somatiske såvel som det psykiatriske. Dette for de ansattes skyld, for sikkerhedens skyld og dermed for patienternes skyld.
 • Regionerne skal have ret til at opkræve skat, som det var i amternes tid, så der bliver et ”værktøj” til regulering af den stramme økonomiske politik. Et spørgsmål, vi til stadighed skal arbejde med i Folketingsgruppen.
 • Oprettelse af regionsklinikker, hvilket betyder, at ”private speciallæger i almen medicin” (”familielægen”) bliver til ”offentligt praktiserende speciallæger” i klinikker, som regionen står for at drive. Som udgangspunkt med en gruppe læger og andre sundhedsfaglige personaler under samme tag, som f.eks. sygeplejersker, SOSU-assistenter, lægesekretærer, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter, psykologer, socialrådgivere og lignende.
 • Vi ønsker regionsklinikker som en permanent ordning, og her er Folketingsgruppen ligeledes i spil, og indtil der gives ”grønt lys” herfor og vi ikke undgår de såkaldte ”udbudsklinikker”, som det er på nuværende tidspunkt skal regionen føre tæt og gentagen kontrol med de klinikker, der er udliciteret til private firmaer, herunder påse, at der er den samme lægefaglige og øvrige sundhedsmæssige bemanding til stede, som beskrevet i udbudsmaterialet. Hvis ikke dette bliver overholdt, skal kontrakten kunne tilbagekaldes.
 • Akkrediteringsvurderingen skal følges op af regionen og ikke af det akkrediterende selskab selv.
 • Hver udliciterede klinik skal have en fast ansvarlig – dagligt tilstedeværende – lægelig leder.
 • Oplæring af det sundhedsfaglige personale skal ligge hos den lægefaglige leder.
 • Der skal foreligge en uddannelsesplan for ansatte i klinikken.
 • Enhedslisten ønsker hjemtagelse af ambulancekørslen i Region Nordjylland og en analyse foretaget af regionen viser, at der vil være en økonomisk gevinst at hente.
 • Et regionalt vikarbureau for alle faggrupper for at sikre mest mulig kontinuitet. Dette er i øvrigt en billigere løsning, end at private vikar firmaer skal tjene på opgaven.

Mangel på læger er det største problem, som region Nordjylland står over for og det betyder, at det er nødvendigt at tænke og planlægge anderledes. Derfor mener vi, at opgaveglidning/flytning mellem faggrupper er en god ide. Altså vil der være opgaver som specialuddannede sygeplejersker kan påtage sig og opgaver som SOSU-assistenter kan påtage sig fra sygeplejersker og til lægesekretærer, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter og så videre.

UDREDNINGS- OG BEHANDLINGSGARANTI

Det kniber gevaldigt for Region Nordjylland med at overholde udrednings- og behandlingsgarantien på de 30 dage på grund af lægemangel, og det koster penge, idet der enten henvises til behandling/udregning i andre regioner – typisk region Midtjylland – eller privathospitaler.

Men privathospitaler er en rigtig dårlig og dyr ide, da disse netop tjener tykt på, at de ikke har den samme forpligtigelse som de offentlige sygehuse, fordi

 • de ikke skal tilbyde alle former for behandlinger, men kan specialisere sig, som de nu vil,
 • de ikke skal være døgndækket – eller indgå i et akut beredskab,
 • de ikke har forskningspligt,
 • de ikke har pligt til at efteruddanne personale.

Samlet gør dette, at privathospitalerne har langt bedre konkurrencevilkår end de offentlige sygehuse!

SUNDHEDSVÆSNET SKAL BYGGE PÅ FEM SØJLER

 • Kvalitet i patientbehandlingen
 • Lokal og regional balance
 • Tryghed for patienter, pårørende og personale
 • Nærhed til sygehuse og akutbehandling
 • Effektivitet og samvirke i hele sundhedsvæsnet

Der er visse alvorlige og behandlingskrævende sygdomme, der kræver bedst mulig specialist behandling og derfor er Aalborg Universitetshospital klart det vigtigste – senere afløst af ”supersygehuset”, men for os i Enhedslisten er det helt afgørende, at der også i fremtiden er sygehuse i Thy og Vendsyssel.

Der er imidlertid flere problemer med centralisering indenfor sygehusene og her er transport med offentlige transportmidler et væsentligt problem, idet der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem de forskellige dele af regionen.

Enhedslistens konkrete forslag:

 • Behandling, lindring og pleje skal ske så tæt på borgerne som muligt og IT skal i større grad benyttes. Der kan satses langt mere på velfærdsteknologi og derfor vil der kunne flyttes opgaver fra ”hovedhospitalet” til de mindre hospitaler.
 • Yderligere bør der oprettes hospices i Himmerland og Thy-Mors, så der bliver adgang til hospicepladser i alle regionens hovedområder.
 • Der bør også oprettes sygeplejeklinikker med telemedicinsk backup i de områder af Nordjylland, hvor lægeklinikker reelt har en patient ratio på langt over det normale cirka 1600 patienter pr. læge. Dertil bør der oprettes sygeplejestationer med fuld telemedicinsk beredskab, hvilket vil sige daglig backup til eksempelvis lægeklinikker og hospitaler.
 • Dertil skal der ansættes nøglepersoner på sygehusene til kontinuerlig betjening af sygeplejestationerne, og der skal ligeledes uddannes sygeplejersker til de decentrale sygeplejeklinikker

TANDSUNDHED

Enhedslisten mener, at tandsundhed skal betragtes på lige fod med andre sundhedsydelser og altså ikke som det er nu, hvor tandsundhed er en privat sag. Vi ved, at rigtig mange mennesker ikke får den nødvendige tandbehandling, da de ganske enkelt ikke har råd. Dette går blandt andet ud over ældre, hjemløse, misbrugere og fattige, og manglende behandling kan få både helbredsmæssige, sociale og psykiske konsekvenser for den enkelte.

Enhedslisten foreslår derfor oprettelse af offentlige tandlægeklinikker, som kan tilbyde specialiserede behandlinger som broer og implantater. Disse klinikker bør også kunne tilbyde gratis forebyggende tandpleje og behandling.

ARBEJDSMEDICINSK KLINIK

Der bør tilføres flere økonomiske midler, så der til stadighed kan forskes i arbejdsmiljøet og det forebyggende arbejde styrkes. Arbejdspresset på det danske arbejdsmarked er fortsat stigende og det medfører sygemeldinger på grund af stress og nedslidning.

PSYKIATRIEN

Psykiske sygdomme har stort set altid stået i skyggen af somatiske sygdomme. Vi vil gøre op med denne skelnen. Vi ser, hvordan misbrugere ofte ikke får den nødvendige behandling, da de ikke magter at stå en behandling igennem – måske fordi tilbud om behandling er mangelfuld.

Enhedslistens hovedkrav til udvikling af psykiatrien:

 • Brugerindflydelsen inden for hele den offentlige sektor skal styrkes og således også inden for psykiatri området.
 • Enhedslisten er imod umyndiggørelse af mennesker og kæmper for at fremme respekt og rettigheder for det enkelte menneske.
 • Vi går ind for forebyggelse og kvalitet i den behandling, der tilbydes og en behandling, der koordineres med de forskellige afdelinger på sygehusene – de somatiske som de psykiatriske.
 • En koordinering mellem behandlingspsykiatrien og den behandling, der tilbydes kommunalt er en forudsætning for en vellykket behandling.
 • Der skal sikres det nødvendige antal sengepladser inden for psykiatrien og her er de ”brugerstyrede sengepladser” en vigtig del.
 • Det skal være en ret at oprette ”psykiatrisk testamente”, som kan være en rettesnor for personalet.
 • Der skal arbejdes med mulighed for behandling uden medicinering i situationer, hvor patienten personligt har ønsket dette.
 • Patienten skal altid have mulighed for at få sin diagnose afprøvet.

SPECIALOMRÅDET

Specialiserede institutioner med eksempelvis specialundervisning for børn med særlige behov, genoptræning, bo- og beskæftigelsestilbud til handicappede. Fysisk og psykisk udviklingshæmmede kræver oftest et stort befolkningsgrundlag for, at der kan leveres et arbejde, der er fagligt forsvarligt. Derfor bør denne form for behandling foregå på regionsbasis, idet mange af de nordjyske kommuner er alt for små til at kunne magte opgaven på egen hånd. Dog er der på grund af kommunernes dårlige økonomi en klar tendens til, at disse opgaver hjemtages, hvilket betyder en forringet behandling for denne gruppe mennesker.

UNGDOMS- OG VOKSENUDDANNELSER

For Enhedslisten er det afgørende, at der er mulighed for at tage en ungdomsuddannelse uanset, hvor i regionen man bor. Dette betyder, at der skal være en spredning af alle relevante ungdomsuddannelser i landsdelen, samt at den kollektive trafik skal være så god, at det aldrig bliver et problem at komme frem og tilbage.

Enhedslistens hovedkrav til udvikling af ungdomsuddannelserne:

 • Det nødvendige antal praktikpladser skal sikres inden for alle uddannelser.
 • Taxameterordninger som fører til øget brugerbetaling for de studerende, og som skaber konkurrenceforhold mellem de enkelte uddannelsessteder og internt mellem de enkelte hovedfagområder på uddannelsesstederne, skal afvises og bekæmpes.
 • Klassekvotienter skal opstilles ud fra pædagogisk hensigtsmæssige, ikke kortsynede, økonomiske parametre. Der skal højst være 24 elever i klasserne.
 • Lokale erhvervsinteresser bør ikke have adgang til uddannelsesinstitutionernes bestyrelser eller kunne øve direkte indflydelse på det faglige indhold og læseplaner.
 • Lærer- og elevindflydelser på uddannelsesstedernes bestyrelser skal styrkes.
 • Enhedslisten vil sammen med lærere og elever styrke kampen for mere demokrati og medbestemmelse i ungdomsuddannelserne.

FORSKNING

Enhedslisten støtter forskning og lokale projekter, der gavner udviklingen af økologi og klimaansvarlighed. Regionen skal hjælpe institutioner, uddannelsessteder og universitetet med at skabe rammer for forskning af enhver art i Region Nordjylland.

 

En lægefaglig forskning på højt niveau er en forudsætning for at kunne bevare status som universitetshospital og kan på længere sigt være med til at rekruttere læger til landsdelen, idet det bliver mere attraktivt at arbejde på et hospital, hvor der forskes.

DER ER RÅD TIL SOLIDARISK VELFÆRD

I Danmark er der alt for mange mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet, samtidig med at de, der er på arbejde, let risikerer at blive syge på grund af et voldsomt arbejdspres.

Enhedslisten ønsker at fordele det arbejde, der er på en langt mere afbalanceret og menneskeværdig måde.

Enhedslistens konkrete forslag:

 • Der skal indføres 30 timers arbejdsuge.
 • Dagpengene skal gøres aktive.
 • Der bør ansættes langt mere personale så som sygeplejersker, SOSU-assistenter, pædagoger og medhjælpere, serviceassistenter, portører, lægesekretærer og så videre, og det kan ske uden de helt store omkostninger.

Kassetænkning mellem stat, region og kommuner umuliggør ovenstående. Selvom sparede dagpenge og kontanthjælp og indbetaling af mere skat, vil betale en meget stor del af udgiften. Dertil kommer så den besparelse, der vil være ved færre dyrt betalte vikartimer og den besparelse, der helt sikkert også ville kunne læses af nedbringelse af de ansattes sygefravær.

Om vi har råd, er derfor udelukkende et spørgsmål om politisk vilje, og den vilje har Enhedslisten!

BESKÆFTIGELSE

Den regionale udviklingsplan er blevet erstattet af ReVus. Dette betyder, at afgørende spørgsmål og bevilling af EU-midler til projekter sker via indstilling fra Vækstforum. Enhedslisten ønsker, at det er regionen, der træffer de afgørende beslutninger om regionens udvikling.

Enhedslistens konkrete forslag:

 • De regionale udviklingsmidler og EU-midlerne skal bruges aktivt i en grøn omstilling, hvor der skabes nordjyske arbejdspladser og udvikling ikke mindst i yderområderne.
 • Regionens institutioner skal købe økologiske og lokalt forarbejdede varer. I første omgang, hvad angår fødevarer, som f.eks. med servering af økologisk mad på sygehusene i Himmerland, Vendsyssel og Thy-Mors. En ordning vi arbejder for at få indført på samtlige sygehus matrikler i regionen.
 • Vi ønsker socialøkonomiske virksomheder, hvor mennesker med tab af arbejdsevne, kan bidrage til produktion af fødevarer og anden produktion
 • Vi ønsker også, at tekstiler, byggematerialer og den slags bliver økologisk forarbejdet. Vi finder det relevant, at der opstilles en flerårig plan for renovering af regionens bygninger med hensyn til lavenergi forbrug og vedvarende energi.

Enhedslisten kæmper i Folketinget for at region og kommuner må involvere sig i offentlig produktion, f.eks. på områder hvor sygehuse har en viden og erfaringer.

Her skal denne erfaring så forblive i fælleseje. Kommunalfuldmagten skal gælde for både regioner og kommuner og den skal udvides.

Enhedslisten i Region Nordjylland vil fremlægge en beskæftigelsesplan for regionen ud fra følgende principper:

 • Anvendelse af den viden og kunnen, som findes i Region Nordjylland.
 • Partnerskab mellem producenter, forbrugere, region og kommuner i udvikling af ny produktion.
 • Fokus på økologi og vedvarende energi og andre tiltag, der fremmer bæredygtigheden. Region og kommuner forpligter sig til at aftage produkterne fra disse fælles partnerskaber og giver en hånd med i forhold til at sikre markedsføringen af dem.
 • De eksisterende vækstfora skal kun have rådgivende status. Afgørende beslutninger, der angår den nordjyske befolkning, skal alene træffes af de folkevalgte.
 • Borgere og offentligt ansatte skal have styrket retten og pligten til at udtale sig om kritisable forhold om deres arbejde uden frygt for at blive fyret. Hvis en leder uberettiget fyrer en medarbejder på grund af ytringsfriheden, skal lederen forflyttes til andet arbejde. Dette vil give såvel borgere som ansatte den tryghed, som kan og vil være grobund for et kreativt miljø.
 • Alle former for ordinært arbejde i Region Nordjylland skal ske ud fra arbejdsklausuler som sociale klausuler.

TRAFIK

Den kollektive trafik i Region Nordjylland skal være grundstenen i regionens sammenhængskraft.

Alle lokalområder skal have gode, pålidelige og billige og/eller gratis forbindelser. Den kollektive trafik skal udbygges med fleksible løsninger, så kollektiv trafik bliver et realistisk alternativ til bilen for alle. Så alle har mulighed for ved hjælp af kollektiv trafik at deltage i spejder og sport, uddannelse og arbejde, aktiviteter og samvær.

Coastertrafikken til de nordjyske havne skal opprioriteres, og den skal geares til jernbanetrafikken. Mulighederne for at få gods over på skinner skal udnyttes og forbedres, sådan at presset på vejene kan reduceres og forurening og andre negative miljømæssige konsekvenser ved transport kan reduceres.

Enhedslistens konkrete forslag:

 • Godstrafikken på skinner skal styrkes ved at der etableres flere overhalingsspor og ved at jernbaneforbindelsen til Aalborg Lufthavn videreføres dels nordpå – som et dobbeltspor – og dels mod vest til Thisted. Regionen skal arbejde for at gøre Frederikshavn og Hirtshals til Nordjyske godsterminaler, hvor gods fra Sverige og Norge skibes direkte over på skinner.
 • Nedlæggelsen af læssespor skal indstilles og der skal etableres godsterminaler eller sidespor de steder, hvor virksomhederne har behov for det.
 • Regionen skal aktivt hjælpe virksomheder og godstogsoperatører med rådgivning og hjælp til at overvinde bureaukrati og hindringer.
 • Modernisering af jernbanenettet har højeste prioritet i trafikinvesteringerne. Thybanen skal hurtigst muligt op på samme niveau som jernbanen til Frederikshavn (120 km/t).
 • NT og Nordjyske Jernbaners overtagelse af den regionale togtrafik skal bruges til at sikre halvtimesdrift og den regionale togtrafik skal udvides til Hobro og mod Thisted.
 • Den regionale togtrafik skal styrkes gennem etablering af nye stationer (eksempelvis i Vestbjerg, Sulsted og Tylstrup). Dette kunne også løse problemet omkring den tredje Limfjordsforbindelse, og gøre det muligt at begrænse biltrafikken over Limfjordsbroen samt skabe bedre vilkår for den kollektive trafik og cyklister.
 • Der skal etableres en ny jernbaneforbindelse fra Aalborg Universitet via den eksisterende jernbane fra Gistrup og videre til Nørresundby og Lufthavnen og videre til Thisted som en moderne bane med rejsetid Thisted – Aalborg på 45 minutter. Det er den bedste mulighed for en reel integration af den vestlige og østlige del af regionen. Banen vil eksempelvis gøre det muligt for unge at blive boende i Thy og alligevel at kunne arbejde eller studere i Aalborg.
 • Sideløbende med at jernbanerne moderniseres skal busdriften forbedres så meget, at den for mange kan blive et reelt alternativ til bilerne. De høje takster er skruen uden ende, da de medfører lavere passagertal. I stedet bør regionen satse med lavere takster og bedre service, som kan flytte så mange passagerer væk fra bilerne, at der sker en mærkbar reduktion af biltrafikkens skadevirkninger.
 • I udkantsområderne skal der etableres en fleksibel ordning, der gør at alle borgere i Nordjylland har mulighed for til de almindelige takster for den kollektive at opnå en hurtig og effektiv forbindelse til bus og tog fra deres hjem. Flexture er et udmærket alternativ, hvor busserne ikke kører, eller når busserne ikke kører. Prisen for en flextur varierer imidlertid fra kommune til kommune og tager et voldsomt hop, hvis flexturen passerer en kommunegrænse. Det er både uforståeligt og urimeligt.
 • Takster for flexture på tværs af kommunegrænser bør fastsættes til samme takst som taksten i den kommune, hvor turen starter.
 • Miljøvenlig godstrafik til søs skal fremmes ved at der etableres de nødvendige havneanlæg og etableres jernbaneforbindelse til Hanstholm Havn og direkte via Vestkysten til Husum og Hamborg.
 • Det bør være en menneskeret at kunne bo sundt, at kunne færdes til fods eller på cykel i den smukke nordjyske natur eller på vejene til og fra arbejde, men virkeligheden er, at de svage trafikanter de fleste steder er i livsfare og beboerne stærkt generet af nærheden til bilernes støj og forurenede luft.
 • Vejinvesteringer bør gå til at lede trafikken uden om byer, der er hårdt ramt af gennemkørende trafik som Brovst, Halvrimmen og Arentsminde.
 • Investeringerne bør også gå til at separere trafikken med anlæg af cykel- og gangstier langs små og store veje.

MILJØ

Ressourcerne er knappe og kostbare, og derfor skal Nordjylland inden for en kortere årrække blive selvforsynende med vedvarende energi og genanvendelse af al affald. De regionale udviklingsmidler skal bruges aktivt til at sikre dette – af hensyn til natur, klima miljø og mennesker.

Råstofindvindingsområdet er i dag styret af lodsejere- og private indvindingsvirksomheders interesser i at sælge råstoffer. Det er uholdbart for naturen og menneskers fremtidige behov.

Nødvendig råstofindvinding af materialer til byggeri og anlæg skal ske udenom områder hvor der er drikkevands- og naturinteresser – og hvor mennesker ikke generes.

I planerne for vandmiljøet – vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster – fastsættes miljømålet til ”god tilstand”. På nuværende tidspunkt er tilstanden mange steder desværre elendig – eksempelvis i Limfjorden – og det går for langsomt med at rette op på dette, dels på grund af almindeligt nøl og dels på grund af landbrugspakken fra 2015, der åbner for mere forurening. Vandforureningen går på tværs af kommunegrænserne, men kommunerne er ikke lige godt rustede til at løse miljøopgaverne.

Skal det lykkes med en genopretning af miljøet, er der et nødvendigt og uundgåeligt behov for en energisk og ensartet myndighedsbehandling og med god armslængde til interesser bag forurenende virksomheder, private såvel som offentlige. Myndighedsbehandlingen bør derfor løftes fra kommunalt til regionalt niveau.

Fortidens jordforurening tæller mange grunde og arealer i Nordjylland. Væsentligst er, at indsatsen først og fremmest prioriteres mod arealer, hvor der er risiko for forurening af grundvandet samt hvor der er boliglokaliteter.

Enhedslistens konkrete forslag:

 • De regionale udviklingsmidler og Vækstforummidler målrettes vedvarende energi, energibesparelse og genanvendelse af affald.
 • Pres på massiv udbygning af den vedvarende energiproduktion både centralt i regionen såvel som lokalt i forhold til konkrete bygninger og institutioner.
 • Samtlige regionale institutioner og bygninger skal gennemgås med tættekam med henblik på at nedbringe energiforbruget og mindske affaldsmængden.
 • Service i forhold til kommuner som ønsker at udbygge den kommunale vedvarende energiproduktion.
 • Enhedslisten i Nordjylland vil arbejde for, at regionerne overtager forvaltningen af alle vandplaner, der følger af EU’s vandrammedirektiv.
 • Regional plan for nedbringelse af affaldsmængden samt efterfølgende genanvendelse af affald og restprodukter er vejen til at sikre optimal ressourceanvendelse.
 • Stop for råstofindvinding i områder, hvor der er drikkevandsinteresser, natur og gener for mennesker.
 • Stop for indvinding af tørv/spagnum i vildmoserne – plan for og støtte til udbredelse af kompostproduktion.
 • Genbrugscontainere skal opstilles ved de store supermarkeder. Kompostbeholdere opstilles overalt i regionen.
 • Der skal lægges vægt på en lokal baseret, miljørigtig affaldssortering så tæt på kilden som muligt.